BKH Stadgar

Stadgar BKH      Förslag till stadgar BKH 2017

 • 1 Namn

Föreningens namn skall vara Björlanda Kile Hamnförening.

 • 2 Ändamål
 1. Föreningens ändamål är att som ideell allmännyttig förening verka för en ändamålsenlig och trivsam hamn till rimliga kostnader.
 2. Att bistå medlemmar vid ärenden/tvister gällande båtplatser eller andra faciliteter i hamnen.
 • 3 Medlemskap
 1. Medlemskap erhålls efter att fastställda medlemsavgifter registrerats på föreningens konto och medlemsbevis skickats ut till denne.
 2. Styrelsen äger rätt att utse person som utfört förtjänstfulla insatser åt föreningen till hedersmedlem.
 • 4 Utträde
 1. Medlem som vill utträda ur föreningen meddelar till styrelsen att deras uppgifter önskas strykas ur registret. Fastställda erlagda avgifter återfås ej.
 2. Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende, fara för liv eller egendom äventyras eller om denne motverkar föreningens syfte, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem har rätt att överklaga beslutet till årsmötet.
 • 5 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsemedlemmar väljs växelvis på två år. Styrelseledamot kan återväljas.

 • Ena året avgår ordförande och sekreterare, övrig ledamot och en suppleant
 • Andra året avgår vice ordförande, kassör och suppleant som ej avgick föregående år.
 • 6 Ordförande och funktionärer.

Årsmötet utser styrelsens ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt övriga funktionärer.

 • 7 Revisorer
 1. Styrelsens verksamhet samt föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet. En suppleant väljs vid samma tillfälle.
 2. Styrelsen äger ej rätt att rösta vid revisorval.
 3. Styrelsen eller revisorer äger rätt att när som helst granska räkenskaperna.
 • 8 Valberedning

Valberedningen ska bestå av 3 personer och väljs på årsmötet.

 • 9 Föreningen tecknas

Föreningen tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

 • 10 Styrelsens beslutsmässighet

För att fatta beslut i styrelsen erfordras att alla ledamöter har blivit kallade och att minst tre ledamöter är närvarande vid mötet.

 • 11 Styrelsens arbetsuppgifter
 1. Styrelsen skall handha den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsens möten skall protokollföras.
 2. Styrelsen utser bryggombud
 3. Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens hjälp. Adjungerad medlem har ej rösträtt i styrelsen.
 • 12 Möten
 1. Ordinarie årsmöte skall hållas på dag styrelsen bestämt. Kallelse till årsmötet skall vara utskickat senast två veckor före årsmötet. Extra möte skall hållas när styrelse, revisorer, eller 1/10 del av föreningens medlemmar gör framställan härom.
 2. Såväl styrelse som medlem får avge förslag till ärende som skall behandlas på årsmötet. Förslag eller motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet och skall innehålla kontaktuppgifter till minst en motionär.
 3. Styrelsen får avslå motion, men ej neka att motionen tas upp på årsmötet. Motion som kommit in till styrelsen i tid skall kompletteras med styrelsens förslag till svar.
 4. Årsmötets dagordning skall minst uppta följande ärende.
 • Fråga om mötets ut lysande.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Redovisning av styrelsens verksamheter.
 • Redovisning av styrelsens resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelser.
 • Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter.
 • Motioner och förslag till årsmötet samt av styrelsen förberedda frågor.
 • Ordinarie val.
 • Ordförande två år
 • Kassör två år
 • Styrelseledamöter och suppleanter två år
 • Revisorer två år, revisors suppleanter ett år
 • Valberedning tre ledamöter var av en sammankallande ett år.
 • Avslutning.

 

 • 13 RÖSTRÄTT

Rösträtt vid föreningens årsmöte har medlem som erlagt medlemsavgift innan årsmötets start.

 • 14 RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper skall vara avslutade senast den första februari året efter räkenskapsåret och därefter snarast överlämnas till revisorerna för granskning.

 • 15 STADGAR

Förslag till ändring av stadgarna behandlas av årsmötet och skall anges i kallelsen till årsmötet. Förslaget skall bifogas kallelsen. Förändring av stadgar fodrar minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, var av ett skall vara årsmöte.

 • 16 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Skall förslag om föreningens upplösning behandlas vid årsmötet skall detta särskilt anges i kallelsen och fattas med minst två tredjedels majoritet på två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid eventuell upplösning skall föreningens tillgångar avyttras och eventuella skulder betalas, gjorda inträdesavgifter återbetalas. Eventuellt överskott skall skänkas till ett välgörande ändamål.

 

Göteborg  2016-11-24