BKH Stadgar

Nya stadgar antagna på årsmötet 2024 efter att ha varit presenterade på årsmötet 2023

§1 Namn

Föreningens namn skall vara Björlanda Kile Hamnförening.

§2 Ändamål

 1. Föreningens ändamål är att som ideell allmännyttig förening verka för en ändamålsenlig och trivsam hamn till rimliga kostnader.
 2. Att bistå medlemmar vid ärenden/tvister gällande båtplatser eller andra faciliteter i hamnen.

§3 Medlemskap

 1. Medlemskap erhålls efter att fastställda medlemsavgifter registrerats på föreningens konto och medlemsbevis skickats ut till denne.
 2. Styrelsen äger rätt att utse person som utfört förtjänstfulla insatser åt föreningen till hedersmedlem.

§4 Utträde

 1. Medlem som vill utträda ur föreningen meddelar till styrelsen att deras uppgifter önskas strykas ur registret. Fastställda erlagda avgifter återfås ej.
 2. Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende, fara för liv eller egendom äventyras eller om denne motverkar föreningens ändamål, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem har rätt att överklaga beslutet till årsmötet.

§5 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, kassör och minst tre ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsemedlemmar väljs växelvis på två år. Styrelseledamot kan återväljas.

 • Ena året väljs ordförande två övriga ledamöter och en suppleant
 • Andra året väljs kassör, en ledamot och den suppleant som ej valdes föregående år.
 • Årsmötet utser styrelsens ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt övriga funktionärer.

Styrelsens arbetsuppgifter

 1. Styrelsen skall handha den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsens möten skall protokollföras.
 2. Styrelsen utser bryggombud
 3. Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens hjälp. Adjungerad medlem har ej rösträtt i styrelsen.

§6 Revisorer

 1. Styrelsens verksamhet samt föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet. En suppleant väljs vid samma tillfälle. Revisorerna och suppleanten väljs för en period av ett år
 2. Styrelsen äger ej rätt att rösta vid revisorval.
 3. Styrelsen eller revisorer äger rätt att när som helst granska räkenskaperna.

§7 Valberedning

Valberedningen skall bestå av 3 personer och väljs på årsmötet. Valberedningen väljs för en period av ett år

§8 Föreningen tecknas

Föreningen tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

§9 Styrelsens beslutsmässighet

För att fatta beslut i styrelsen erfordras att alla ledamöter har blivit kallade och att minst tre ledamöter är närvarande vid mötet.

§10 Möten

 1. Årsmöte skall hållas i kvartal 1 på dag styrelsen beslutar. Höstmöte ska hållas i kvartal 4 på dag styrelsen beslutat. Extra möte skall hållas när styrelse, revisorer, eller 1/10 del av föreningens medlemmar gör framställan härom. Kallelse och dagordning till årsmöte ska ske senast 4 veckor före mötets tidpunkt, motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet för att styrelsen ska kunna bereda motionen innan mötet.
 2. Såväl styrelse som medlem får avge förslag till ärende som skall behandlas på årsmötet. Förslag eller motion skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet och skall innehålla kontaktuppgifter till minst en motionär.
 3. Styrelsen tar upp motionen på årsmötet. Motion som inkommit till styrelsen i tid skall kompletteras med styrelsens förslag till svar. (bifall, avslag eller neutral med en motivation)
 4. Årsmötets dagordning skall minst uppta följande ärende.
 • Fråga om mötets ut lysande.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Redovisning av styrelsens verksamheter.
 • Redovisning av styrelsens resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelser.
 • Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter.
 • Ordinarie val.
 • Motioner och förslag till årsmötet samt av styrelsen förberedda frågor.
 • Skrivelser
 • Övriga frågor
 • Avslutning.

 

 §11 RÖSTRÄTT

Rösträtt vid föreningens årsmöte har medlem som erlagt medlemsavgift innan årsmötets start.

§12 RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper sker kalenderårsvis och skall vara avslutade senast den första februari året efter räkenskapsåret och därefter snarast överlämnas till revisorerna för granskning.

§13 STADGAR

Förslag till ändring av stadgarna behandlas av årsmötet och skall anges i kallelsen till årsmötet. Förslaget skall bifogas kallelsen. Förändring av stadgar fodrar minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, var av ett skall vara årsmöte.

§14 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Förslag om föreningens upplösning behandlas vid årsmötet och skall komma styrelsen tillhanda innan verksamhetsårets utgång. Detta ska särskilt anges i kallelsen till årsmötet och fattas med minst två tredjedels majoritet på två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid eventuell upplösning skall föreningens tillgångar avyttras och eventuella skulder betalas, Eventuellt överskott skall skänkas till ett välgörande ändamål.

Stadgar senast fastställda på årsmötet

Göteborg  2024-03-26